รับสมัคร หลักสูตรปริญญาโท "พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต" สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (รอบ ๒)

เพิ่มทุนชีวิต...ด้วยการปรับวิธีคิด...ตามวิถีธรรม

สำหรับผู้ที่สนใจค้นคว้าความจริงแท้ของชีวิต ศิลปะแห่งการเรียนรู้ชีวิตสู่ความเป็นอิสระชน เพื่อการดำรงอยู่ด้วยปัญญา เป็นการศึกษาให้คนเป็นมนุษย์ที่แท้ ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์

สนใจติดต่อได้ที่โทร. 080-288-4931 และ 081-807-3285 ตั้งแต่บัดนี้

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรกับเสถียรธรรมสถาน และสาวิกาสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี