สาวิกาสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา...

Read more

ประกาศหน่วยวิทยบริการสาวิกาสิกขาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต
ณ เสถียรธรรมสถาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่หน่วยวิทยบริการสาวิกาสิกขาลัย ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น
บัดนี้ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ :-
>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธ์ <<