sknews

ดาวน์โหลด

ประกาศกำหนดการสอบหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์
สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต ( ภาคพิเศษ )
สาวิกาสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สอบ วันพุธที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

syllabul01

รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต
แผน ก แบบ ก(๒) และ แผน ข

>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<

 

kmae

 

 

"สาวิกาสิกขาลัย" เป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการบรรลุธรรมตามอุดมคติของพุทธศาสนา อันได้แก่ การมีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ โดยพัฒนาตนให้พ้นทุกข์เพื่อสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน การศึกษาในลักษณะนี้นั้นจึงมิได้มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ผู้ศึกษาเพียงคนเดียว ทว่า ยังมุ่งหวังให้ผู้ศึกษาได้ใช้ความรู้นั้นเกื้อกูลรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันและส่งต่อกระแส 'อริยะ' นี้ไปสู่สังคมโลกด้วย"


แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย